Gemeentelijke belastingen in 2021 flink gestegen

Naast inkomstenbelasting betalen we in Nederland nog andere soorten belasting. Zo betaalt iedere volwassene die zelfstandig woont gemeentelijke belastingen voor rioolrecht en afvalstoffenheffing. Daarnaast betaalt een huiseigenaar ook nog onroerende zaakbelasting. Deze laatste belasting is gebaseerd op de taxatiewaarde van de woning. Omdat de huizenprijzen de afgelopen jaren flink zijn gestegen, stijgt ook deze belasting ieder jaar.

Bezwaar maken tegen de OZB

Als u meent dat uw woning te hoog is getaxeerd dan kunt u bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ (Wet Onroerende Zaakbelasting) waarde van uw woning. Dit doet u bij de gemeente. Er wordt dan in de meeste gevallen een hertaxatie gedaan. Deze kan ook hoger uitpakken dan de eerder gegeven waarde. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde referentiewoning. Op basis van de waarde van deze woning wordt dan ook de waarde van gelijke woningen in die straat of wijk vastgesteld.

Waarom zijn er zulke grote verschillen tussen gemeentelijke belastingen?

De ene gemeente vraagt hogere bedragen aan zijn inwoners dan de andere. Dat heeft onder andere te maken met de voorzieningen die in een gemeente aanwezig zijn. Die moeten immers ook allemaal worden betaald. Daarnaast kan het zijn dat een gemeente financiële tegenslag heeft gehad en dat er een gat in de begroting moet worden gedicht. Dit wordt dan vaak afgewenteld op de gemeentelijke belastingen omdat de inwoners dan door allemaal een relatief klein bedrag bij te dragen de financiën weer op orde te krijgen. Vooral de coronacrisis heeft gemeenten veel geld gekost doordat er maatregelen moesten worden genomen en er ook extra handhaving door bijvoorbeeld boa’s plaatsvond. Boa’s zijn in dienst van de gemeente.

Kan ik kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen?

Als u een minimuminkomen heeft, bijvoorbeeld bijstand of een andere minimum uitkering of een laag inkomen uit arbeid, dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Deze kwijtschelding geldt niet als u in een koopwoning woont. Sommige gemeenten verlenen automatisch kwijtschelding aan mensen die een bijstandsuitkering krijgen, zij zijn immers bij de gemeente bekend. Deze groep hoeft dan zelf geen kwijtschelding meer aan te vragen. Als u in een vorig boekjaar kwijtschelding kreeg, betekent dat niet automatisch dat u het in het nieuwe jaar opnieuw krijgt. Vaak moet u dan opnieuw een aanvraag indienen.